VELKÁ CENA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 2018

Závod se koná pod záštitou:
starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka
HLAVNÍ PARTNEŘI
Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., KOWEB s.r.o., Louda Auto a.s., VHOS a.s., OR CZ s.r.o., HEDVA a.s., EVT s.r.o., PPT s.r.o., ATEK s.r.o.
NÁZEV:
VELKÁ CENA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 2018
TERMÍN:
neděle 29. července 2018
POŘADATELÉ ZÁVODU:
Ing. Pavel Brettschneider, Moravská Třebová, tel.: +420 731 603 987
e-mail: pbrettschneider@mtrebova.cz
web: www.bredy.cz, www.sk-mp.cz
Jan Marek, tel.: +420 732 321 775
PREZENTACE:
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Vydávání startovních čísel pouze 29. července 2018 v den závodu všechny tratě:
od 08.30 do 09.30 hodin - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.
Záloha na čip: 200 Kč
START:
10.00 Slavnostní start - ulice Nádražní fotbalové hřiště TJ SLOVAN
Ostrý start: silnice III / 36825 křižovatka na Boršov
10.20 start kategorie B, C, D
10.25 start kategorie E, Ž
CÍL:
Březina na silnici 368 u bývalé restaurace, nyní STP KAVAN
STARTOVNÉ:
do 27. července 2018 150,- Kč, elektronicky, převodem
po termínu a v den konání závodu 200,- Kč při prezentaci
Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli
PŘIHLÁŠKY:
Uzávěrka přihlášek do 27. července 2018
POUZE ELEKTRONICKY - odkaz On-line prezence v levém menu
takto přihlášený účastník bude platit startovné ve výši 150,- Kč při registraci v den závodu.
Po tomto termínu se lze registrovat pouze při prezentaci za startovné 200,- Kč
Přihlášky je možné zasílat:
 • on-line : odkaz On-line prezence v levém menu
 • startovné zaslané elektronicky (na účet)) musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!
 • Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
ÚHRADA STARTOVNÉHO:
 • při registraci v den závodu
 • hotovostním vkladem
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • bankovním převodem na účet
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333
  K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
  Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.
DÉLKA TRASY:
90 km (4 okruhy) B - muži 19 až 39 let - ročník narození 1999 až 1979 včetně
90 km (4 okruhy) C - muži 40 až 49 let - ročník narození 1978 až 1969 včetně
70 km (3 okruhy) D - muži 50 až 59 let - ročník narození 1968 až 1959 včetně
50 km (2 okruhy) E - muži 60 let a starší - ročník narození 1958 a starší
50 km (2 okruhy) Z - ženy ročník narození 1998 a starší
Od ostrého startu až po průjezd cílem v Březině je nájezd a po průjezdu cílem se počítá první kolo.

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.
CENY:
Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.
PROGRAM ZÁVODU:
Neděle 29. července 2018
08.30 – 09.30 prezentace
09:45 – 09:55 rozprava
09.55 - 10.00 řazení na slavnostní start
10.00 Slavnostní start ulice Nádražní, fotbalové hřiště TJ SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Ostrý start: na silnici III / 36825 křižovatka na Boršov
10.20 start kategorie B, C, D
10.25 start kategorií E, Ž
od 14.00 vyhlášení vítězů všech kategorií - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Nemocnice M. T., RZP M. T.
OBECNÁ PRAVIDLA:
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody.
Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:
 1. závod se jede za plného silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na kole a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.
Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v reakci na nenadálou situaci v den závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům
KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)
Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 6.8.2017 na stránkách www.bredy.cz, www.sk-mp.cz a www.atletikauni.cz
ČASOVÝ LIMIT:
Časový limit pro jednotlivé kategorie: je stanoven na 3,5 hodiny od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
OZNAČENÍ TRATĚ:
Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem!
Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz
UBYTOVÁNÍ:
Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování
PARKOVÁNÍ:
Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích
INFORMACE:
Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987

Copyright © 1995 - 2023 Bredy, všechna práva vyhrazena.
Login: Heslo: